15.09.2009 Интернет-сайт "Wildlife.by"

Международная научно-практическая конференция «Беловежская пуща: история, природа, туризм»

Международная научно-практическая конференция «Беловежская пуща: история, природа, туризм», посвященная 600-летию установления заповедного режима в Беловежской пуще, пройдет в Каменюках 18-19 сентября.

Ее организаторами выступают Управление делами Президента Республики Беларусь, Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Национальный парк «Беловежская пуща», Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям РБ.

Работа конференции пройдет в нескольких тематических боках: «Заповедный режим в Беловежской пуще. История и перспективы», «Международное сотрудничество в деле охраны биоразнообразия и управления биологическими ресурсами», «Объекты всемирного значения и устойчивое развитие регионов».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ И УЧАСТНИКИ:


Пленарное заседание 1:
Заповедный режим в Беловежской пуще. История и перспективы.


Руководитель – академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александр Александрович Коваленя.

Доклады:

1. Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук і мастацтваý НАН Беларусі, дырэктар ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», доктар гістарычных навук, прафесар; Даніловіч Вячаслаý Віктаравіч, намеснік дырэктара ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Вывучэнне гісторыка-культурнай спадчыны Белавежскай пушчы на сучасным этапе».

2. Чэслаý Аколаý, прадстаýнік Вучонай Рады Белавежскага нацыянальнага парка (Белавеж, Польшча).
Тэма даклада: «Ахова прыроды ý Белавежскай пушчы ý перыяд паміж I і II сусветнымі войнамі (1919-1939)».

3. Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Старажытная гісторыя Белавежскай пушчы: новыя археалагічныя крыніцы, іх навуковае, практычнае і выхаваýчае значэнне».

4. Праневіч Генадзь Мікалаевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага літаратуразнаýства УА «Брэсцкі дзяржаýны універсітэт імя А.С.Пушкіна» (Брэст).
Тэма даклада: «Белавежская пушча і прыродаахоýнае заканадаýства аб лясах і пушчах у Літоýскіх Статутах і гісторыка-літаратурных крыніцах ХV–XVI стст.».

5. Скеп’ян Анастасія Анатольеýна, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Двор белавежскага ляснічага паводле інвентара 1670 г.».

6. Доýнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара крыніцазнаýства і археаграфіі ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Крыніцы па гісторыі Белавежскай пушчы у Метрыцы ВКЛ».

7. Яноýская Валянціна Васільеýна, кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаý гістарычных даследаванняý ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Белавежская пушча пад уладай Расійскай імперыі».

Стендовые доклады:

1. Воронкова Ирина Юрьевна, научный сотрудник ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» (Минск).
Тема доклада: «Создание и становление Белорусского государственного заповедника «Беловежская пуща» (1939–1941 гг.)».

2. Белявец Вадзім Георгіевіч, малодшы навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск)
Тэма даклада: «Жалезны век рэгіёна Белавежскай пушчы»

3. Герулайтис Наталья Антанасовна, эксперт Центра советских исследований (Москва, Россия).
Тема доклада: «Общественность России и распад СССР».

4. Голубеý Валянцін Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, дактарант, старшы навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Тэрыторыя ýзамен права ýваходаý (на прыкладзе маёнтка Расна 1581г.)».

5. Дзярновіч Алег Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Клімат і прыродныя з'явы ý рэгіёне белавежскай пушчы ý ХІІІ–XVII ст. (паводле пісьмовых крыніц)».

6. Жлутка Аляксандр Анатольевіч, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Песня пра зубра» Міколы Гусоýскага».

7. Жылінскі Марат Генадзьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вучоны сакратар ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мiнск).
Тэма даклада: «Белавежская пушча ý гады Вялікай Айчыннай вайны».

8. Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Белавежская пушча ý гады Першай сусветнай вайны».

9. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Паляýнічая гаспадарка Радзівілаý XVI–XVIII стст. (Альбенскі звярынец)».

10. Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Прывілеі Аýгуста II на рудні ý Белавежскай пушчы».

11. Пармузина Ирина Сергеевна, научный сотрудник Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» (Москва, Россия).
Тема доклада: «К истории императорской охоты 1894 г. в Беловежской пуще».

12. Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Белавежская пушча – дзяржаýная запаведна-паляýнічая гаспадарка (1957–1991)».

13. Филатава Елена Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» (Минск).
Тэма даклада: «Восстание 1830–1831 гг. и Беловежская пуща».

14. Чэркас Мікалай Данілавіч, кандыдат біялагічнай наук, член савета грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаýшчыны» (Брэст).
Тема доклада: « Запаведнік “Белавежская пушча ý перыяд 1939–1941 г.»

15. Шубин Александр Владленович, доктор исторических наук, руководитель центра истории России, Украины и Беларуси Института всеобщей истории Российской академии наук (Москва, Россия).
Тема доклада: «Проекты союзных договоров СССР в 1990–1991 гг.».

Дискуссия

Пленарное заседание 2:
Международное сотрудничество в деле охраны биоразнообразия и управления биологическими ресурсами.


Руководитель – генеральный директор ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» Михаил Ефимович Никифоров.

Доклады:

1. Никифоров Михаил Ефимович, доктор биологических наук, член-корреспондент НАН Беларуси, профессор, генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»; Бамбиза Николай Николаевич, генеральный директор ГПУ «НП «Беловежская пуща»; Волосюк Святослав Святославович, научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»; Юргенсон Наталия Атеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск).
Тема доклада: «План управления Национальным парком «Беловежская пуща»: Методический, практический и инновационный аспекты».

2. Бамбиза Николай Николаевич, генеральный директор ГПУ «НП «Беловежская пуща; Арнольбик Василий Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального директора ГПУ «НП «Беловежская пуща» по научно-исследовательской работе; Денгубенко Анна Витальевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГПУ «НП «Беловежская пуща» (Каменюки, Каменецкий р-н).
Тема доклада: «Итоги и приоритетные направления научных исследований Беловежской пущи».

3. Домнич Валерий Иванович, доктор биологических наук, профессор, декан биологического факультета, заведующий кафедрой охотоведения и ихтиологии Запорожского университета; Вовченко Владимир Ефимович, старший научный сотрудник Запорожского университета; Домнич Андрей Валерьевич, магистр Запорожского университета (Запорожье, Украина).
Тема доклада: «Численность и акклиматизация благородного оленя в Азово-Черноморском регионе Украины за 80-летний период».

4. Козло Петр Григорьевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией териологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск); Буневич Алексей Николаевич, кандидат биологических наук, старшый научный сотрудник ГПУ «НП «Беловежская пуща» (Каменюки, Каменецкий р-н).
Тема доклада: «Беловежский зубр (Bison b. bonasus): анализ состояния и проблемы долговременного сохранения вида».

5. Минченко Наталья Владимировна, начальник специализированной инспекции государственного контроля за использованием и охраной животного мира, ведением охотничьего хозяйства и состоянием заповедного дела Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (Минск).
Тема доклада: «Основные направления государственной политики Республики Беларусь и международное сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия. Национальный парк «Беловежская пуща» – ключевая природная территория международного значения».

6. Мосякин Сергей Леонидович, доктор биологических наук, профессор, директор Института ботаники им. Н.Г.Холодного Национальной академии наук Украины (Киев, Украина).
Тема доклада: «От таксономии и фитоинформатики до охраны растительного мира: задания Глобальной стратегии сохранения растений в свете подготовки Красной книги Украины».

7. Шеффер Норберт, руководитель Отдела европейских программ и международной природоохранной политики (Сэнди, Великобритания)
Тема доклада: «10 лет сотрудничества Королевского общества защиты птиц Великобритании с Национальным парком «Беловежская пуща» по сохранению уникальных экосистем Беловежской пущи».

8. Ярмишко Василий Трофимович, доктор биологических наук, академик РАЕН, директор Ботанического института им. В.Л.Комарова Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия).
Тема доклада: «Роль Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН в изучении разнообразия растительного мира России и сопредельных стран».

Стендовые доклады:

9. Гайдук Василий Емельянович, доктор биологических наук, профессор УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина»; Блоцкая Елена Степановна, кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой анатомии и физиологии человека и животных УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» (Брест).
Тема доклада: «Биотопическое распределение и численность редких и охраняемых микромаммалий НП «Беловежская пуща» и Биосферного резервата «Прибужское Полесье».

10. Сарнацкий Владимир Валентинович, доктор биологических наук, главный научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси» (Минск).
Тема доклада: «Некоторые результаты обследования усыхающих ельников Беловежской пущи на рубеже XX–XXI столетий».

11. Абрамова Ирина Васильевна, кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой физической географии УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» (Брест).
Тема доклада: «Орнитофауна широколиственно-сосновых лесов НП «Беловежская пуща» и Биосферного резервата «Прибужское Полесье».

12. Вежновец Василий Васильевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск).
Тема доклада: «Зоопланктон водных объектов Национального парка «Беловежская пуща».

13. Гигиняк Юрий Григорьевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»; Байчоров Владимир Мухтарович, доктор биологических наук, главный научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск).
Тема доклада: «Современное гидробиологическое состояние водных экосистем Национального парка «Беловежская пуща».

14. Гигиняк Ирина Юрьевна, младший научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск).
Тема доклада: «История изучения Trichoptera (Ручейники) на территории НП «Беловежская пуща».

15. Гримашевич Валерий Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией лесоведения и управления лесами ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» (Гомель).
Тема доклада: «Ресурсы ягодных растений и съедобных грибов в Шерешевском ЛОХ НП «Беловежская пуща», их охрана, рациональное использование и воспроизводство».

16. Дерунков Александр Викторович, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией наземных беспозвоночных животных ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск).
Тема доклада: «Видовое разнообразие герпетобионтных жесткокрылых (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) в различных биоценозах Беловежской пущи в условиях изменения климата и осушительной мелиорации».

17. Дворак Людмила Евгеньевна, старший научный сотрудник ГПУ «НП «Беловежская пуща» (Каменюки, Каменецкий р-н).
Тема доклада: «Динамика живого напочвенного покрова лесных фитоценозов Беловежской пущи».

18. Ефремов Александр Лаврентьевич, доктор биологических наук, профессор УО «Белорусский государственный технологический университет»; Замостьянина Анастасия Николаевна, лаборант почвенной лаборатории ГНПУ «Белгослес» (Минск).
Тема доклада: «Почвенно-грунтовые условия дубрав и технологии создания дубовых культур в ГПУ НП «Беловежская пушча».

19. Лаенко Татьяна Максимовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»(Минск).
Тема доклада: «Фауна водных моллюсков в разнотипных водоемах Беловежской пущи».

20. Лукашук Николай Андреевич, директор биосферного резервата «Прибужское Полесье»; Гайдук Василий Емельянович, доктор биологических наук, профессор УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина»; Блоцкая Елена Степановна, кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой анатомии и физиологии человека и животных УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» (Брест).
Тема доклада: «Биотопическое распределение и численность пресмыкающихся (reptilia) Биосферного резервата «Прибужское Полесье».

21. Лукин Виталий Васильевич, аспирант ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Дерунков Александр Викторович, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией наземных беспозвоночных животных ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»; Жданович Сергей Анатольевич, младший научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» (Минск).
Тема доклада: «Влияние запаса древесного детрита на структуру комплекса насекомых обитателей мертвой древесины в лесах Национального парка «Беловежская пуща».

22. Никифоров Михаил Ефимович, доктор биологических наук, член-кореспондент НАН Беларуси, профессор, генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Волосюк Святослав Святославович, научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»; Юргенсон Наталия Атеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск).
Тема доклада: «Совершенствование функционального зонирования Национального парка «Беловежская пуща»: Обоснование необходимости, проблемы и перспективы».

23. Шималов Владимир Васильевич, кандидат биологических наук, доцент УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» (Брест).
Тема доклада: «Гельминтозоонозы в Национальном парке «Беловежская пушча».

24. Худякова Валентина Вячеславовна, научный сотрудник ГПУ «НП «Беловежская пуща» (Каменюки, Каменецкий р-н).
Тема доклада: «Состояние популяций и перспективы сохранения редких видов растений Беловежской пущи».

25. Федорук Мария Станиславовна, студентка УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» (Брест).
Тема доклада: «Названия грибов Беловежской пущи».

26. Чэркас Мікалай Данілавіч, кандыдат біялагічнай наук, член савета грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаýшчыны» (Брэст).
Тема доклада: «Роля арнітолагаý у захаванні Белавежскай пушчы».

Дискуссия

Пленарное заседание 3:
Объекты всемирного значения и устойчивое развитие регионов.


Руководитель – председатель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимир Григорьевич Счастный.

Доклады:

1. Войтов Игорь Витальевич, доктор технических наук, профессор, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь(Минск).
Тема доклада: «Организация научных исследований на территории Беловежской пущи как основа международного сотрудничества и инновационного развития в области охраны и устойчивого использования биоразнообразия».

2. Калечыц Алена Генадзьеýна, доктар гістарычных навук, прафесар, галоýны навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Праблемы першапачатковага засяленне Белавежскай пушчы па матэрыялах раскопак шматслойнага паселішча Камянюкі-2 (урочышча Горы) і перспектывы далейшага выкарыстання помніка ý турыстычных мэтах».

3. Несцярчук Леанід Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, галоýны спецыяліст па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Брэсцкага аблвыканкама (Брэст).
Тэма даклада: «Гісторыка-культурная спадчына Берасцейшчыны і перспектывы яе рэстаýрацыі і выкарыстання ý турыстычнай дзейнасці».

4. Раковский Гжегош, научный сотрудник Института охраны окружающей среды (Варшава, Польша).
Тема доклада: «Природные и туристические ценности Беловежской пущи».

5. Собалева Любоý Паýлаýна, навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Патэнцыял гісторыка-культурнай спадчыны Белавежскай пушчы ý выхаваýчым працэссе моладзі Беларусі».

6. Панько Александр Данилович, кандидат исторических наук, доцент УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»; Красовский Константин Константинович, доктор географических наук, проректор по научной работе УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» (Брест).
Тема доклада: «Потенциал биосферных резерватов в организации экотуристической деятельности».

7. Калясінскі Валерый Францавіч, выкладчык Беларускага дзяржаýнага універсітэта культуры і мастацваý (Мінск).
Тэма даклада: «Белавежская пушча ý медальерным мастацтве Беларусі і Польшчы канца XIX — пачатку XXI ст.».

Стендовые доклады:

8. Авраменко Виктор Васильевич, кандидат филологических наук, доцент УО «Брестский государственный технический университет» (Брест).
Тема доклада: «Краеведение на занятиях иностранного языка».

9. Барысюк Уладзімір Уладзіміравіч, кіраýнік груп ПТУН «Аýтатур-Плюс»; Гапанюк Іван Міхайлавіч, дырэктар ПТУН «Аýтатур-Плюс» (Брэст).
Тэма даклада: «Мікратапонімы Белавежскай пушчы».

10. Барысюк Вікторыя Уладзіміраýна, настаýніца англійскай мовы СШ №29 г. Брэста (Брэст).
Тэма даклада: «Назвы страваý Белавежскай пушчы».

11. Гаранович Игорь Михайлович, кандидат биологических наук, заведующий отделом Центрального ботанического сада НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: «Старинные парки Каменецкого района».

12. Грибов Георгий Михайлович, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и культурологии УО «Брестский государственный технический университет» (Брест).
Тема доклада: «Агроэкотуризм в регионе Беловежской пущи: современное состояние и перспективы».

13. Кривицкий Томаш, научный сотрудник Польского геологического института (Варшава, Польша).
Тема доклада: «Геологическая структура польской части Беловежской пущи».

14. Масалава Ірына Уладзіміраýна, рэферэнт Генеральнага Консульства Рэспублікі Польшча ý Брэсце (Брэст).
Тэма даклада: «Паланізмы ý гаворках Белавежскага краю».

15. Мядзведзева Вольга Уладзіміраýна, малодшы навуковы супрацоýнік ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» (Мінск).
Тэма даклада: «Да пытання аб развіцці турызма ý Белавежскай пушчы і яе наваколлі».

16. Попова Оксана Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, проректор по научно-методическому обеспечению воспитательной работы УО «Республиканский институт профессионального образования» (Мінск).
Тэма даклада: «Психолого-педагогические аспекты формирования экологической культуры учащихся (на примере Беловежской пущи».

17. Сенкевич Василий Иванович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского и белорусского языков с методикой преподавания УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» (Брест).
Тема доклада: «Зубриная» институция и номинативная деривация в русском и белорусском языках».

18. Сенькавец Уладзімір Адамавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры методыкі выкладання беларускай літаратуры і краязнаýства УА «Брэсцкі дзяржаýны універсітэт імя А.С.Пушкіна» (Брэст).
Тэма даклада: «Вобраз пушчы як стылёвая дамінанта творчасці паэтаý Берасцейшчыны».

19. Троцюк Тамара Степановна, кандидат педагогических наук, доцент УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» (Брест).
Тема доклада: «Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе (на примере Беловежской пущи)».

ОРГКОМИТЕТ Международной научно-практической конференции «Беловежская пуща: история, природа, туризм»:

Рахманов Сергей Кимович – заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор – сопредседатель оргкомитета;

Кулик Виталий Васильевич – заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – сопредседатель оргкомитета;

Никифоров Михаил Ефимович – генеральный директор ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам», член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор – заместитель сопредседателя оргкомитета;

Бамбиза Николай Николаевич – генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» – заместитель сопредседателя оргкомитета;

Арнольбик Василий Михайлович – заместитель генерального директора ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» по научно-исследовательской работе, кандидат сельско-хозяйственных наук – член оргкомитета;

Войтов Игорь Витальевич – председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, доктор технических наук, профессор – член оргкомитета;

Данилович Вячеслав Викторович – заместитель директора ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» по научной работе, кандидат исторических наук, доцент – член оргкомитета;

Довнар Александр Борисович – заведующий сектором источниковедения и археографии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук – член оргкомитета;

Жилинский Марат Генадьевич – ученый секретарь ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент – член оргкомитета;

Забурьянова Галина Васильевна – заведующая сектором развития туризма управления охраняемых природных комплексов и природопользования Управления делами Президента Республики Беларусь – член оргкомитета;

Иода Алексей Николаевич – директор Государственного музея природы и экологии Республики Беларусь – член оргкомитета;

Коваленя Александр Александрович – академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, профессор – член оргкомитета;

Ничипорович Станислав Антонович – заместитель директора РУП «Издательский дом «Белорусская наука», кандидат экономических наук, доцент – член оргкомитета;

Романовский Александр Михайлович – заместитель Управляющего делами Президента Республики Беларусь – член оргкомитета;

Счастный Владимир Григорьевич – председатель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО – член оргкомитета.